Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden


1 - Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden bepalen de respectieve verplichtingen van de contracterende partijen, onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden. Door de overeenkomst of de bestelbon te ondertekenen of door de bevestiging van de bestelling te aanvaarden, erkent de klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te hebben aanvaard. De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing.


2 - Geldigheid van aanbiedingen

Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn onze aanbiedingen geldig gedurende 90 dagen vanaf de datum van uitgifte.


3 - Bestellingen en offertes

Bestellingen moeten schriftelijk worden gedaan. Bestellingen (zelfs door agenten, vertegenwoordigers of werknemers) zijn alleen bindend voor de verkoper als ze schriftelijk of per e-mail door de verkoper zijn bevestigd. Catalogi of monsters worden alleen ter informatie verstrekt. De verkoper behoudt zich het recht voor om bepaalde kenmerken van de producten te wijzigen, voor zover het normale gebruik waarvoor de goederen bedoeld zijn niet wordt gewijzigd. De koper moet de orderbevestiging bij ontvangst controleren en eventuele bezwaren binnen twee werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk indienen. Bij gebreke daarvan wordt de informatie in de orderbevestiging geacht te zijn aanvaard; geen enkele latere betwisting, met name tegen een document dat is opgesteld op basis van de informatie in de orderbevestiging (factuur, enz.), zal worden aanvaard. Elke wijziging of annulering, geheel of gedeeltelijk, van een bestelling op vraag van de koper geeft aanleiding tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van de factuurwaarde van de geannuleerde hoeveelheden, onverminderd het recht van de verkoper om de werkelijk geleden schade te vorderen, met name ten gevolge van de productie of de fabricage van de producten, de verzending, de behandeling, de herverpakking, enz. van deze bestelling.

Offertes en aanbiedingen zijn slechts geldig voor de daarin aangegeven periode.


4- Levertijden

De opgegeven termijnen voor onze diensten of leveringen zijn slechts indicatief, tenzij anders vermeld. Indien een termijn dwingend is, moet deze duidelijk als dusdanig worden vermeld op de bestelbon. In dit geval kan de koper in geval van vertraging in de levering een schadevergoeding eisen die niet hoger mag zijn dan 10% van de totale prijs van de bestelling. Zelfs in dit geval ontslaan de volgende omstandigheden ons van onze termijnen: gevallen van overmacht (waaronder met name stakingen, technische incidenten, vertragingen bij leveranciers en tekorten aan arbeidskrachten); als de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd; als de klant tijdens het werk tot wijzigingen besluit; als de klant ons de gewenste informatie niet binnen de gestelde termijn verstrekt.

Indien een adviseur niet tijdig, ook in geval van overmacht, over de voor de uitvoering van zijn opdracht noodzakelijke informatie en ingrepen beschikt, worden zijn verplichtingen opgeschort tot een oplossing is gevonden.


5 - Verantwoordelijkheden

De koper aanvaardt het bestaan van fabricagetoleranties. Hij erkent dat deze verschillen van productfamilie tot productfamilie. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen tussen verschillende productieruns, en tussen de productie van producten en de bemonstering ervan. Deze verschillen en toleranties worden uitdrukkelijk aanvaard door de koper. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn producten aan te passen aan technische ontwikkelingen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om informatie in te winnen voordat hij een bestelling plaatst.


6 - Levering en transport  

Algemene voorwaarden:

 • De levering van de goederen gebeurt:
  • ofwel bij het begin van de loswerkzaamheden bij de koper of in een van de door de koper aangewezen magazijnen, indien het vervoer wordt gekozen en georganiseerd door de verkoper;
  • ofwel bij het sluiten van de vrachtwagendeuren bij het vertrek uit de magazijnen van de verkoper, indien het transport wordt gekozen en georganiseerd door de koper. In dit geval dient de koper de geleverde goederen onverwijld af te halen. Alle kosten die voortvloeien uit het niet afhalen van de goederen (bewaringskosten, opslagkosten, enz.) zijn uitsluitend ten laste van de koper, die zich ertoe verbindt deze te betalen door eenvoudigweg de bestelling te plaatsen,
  • of voor export en tenzij anders overeengekomen, worden de goederen FCA (Free Carrier) geleverd op de aangegeven plaats in overeenstemming met Incoterms 2010.
 • In alle gevallen is de verkoper niet verplicht om te leveren als de koper niet in orde is met zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper, om welke reden dan ook. De verkoper is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. In geval van expresvervoer op verzoek van de koper worden de kosten van dit vervoer aan de koper gefactureerd.

Levertijden:

 • De aangegeven levertijden zijn indicatief en niet-bindend, waarbij de koper erkent dat leveringen plaatsvinden volgens de mogelijkheden van levering, fabricage en eventueel transport. Bijgevolg kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet naleven van de leveringstermijnen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot weigering van de levering van de goederen, noch tot betaling van welke schadevergoeding dan ook, noch tot ontbinding van het contract.

Risico:

 • Zodra de goederen geleverd zijn, gaan de risico's van alle aard, met inbegrip van overmacht en bewaring, over op de koper.


7 - Claims, garanties en aansprakelijkheid

De koper moet afwijkingen tussen de bestelde en de geleverde hoeveelheden onmiddellijk melden. De koper aanvaardt eveneens de in de sector gebruikelijke toleranties. Verschillen die deze toleranties overschrijden, kunnen nooit aanleiding geven tot ontbinding van het contract of enige andere vorm van schadevergoeding dan de aanpassing van de factuur of de levering van de ontbrekende goederen.

ontbrekende goederen. Klachten met betrekking tot de kenmerken, de aard van de geleverde goederen of zichtbare gebreken moeten binnen de vijf dagen na levering van de goederen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de verkoper worden meegedeeld, zoniet worden ze niet in aanmerking genomen.

Klachten betreffende verborgen gebreken moeten onmiddellijk en ten laatste per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen de vijf dagen na ontdekking ervan aan de verkoper worden meegedeeld. Indien dit niet gebeurt, wordt de koper geacht producten te hebben ontvangen die conform zijn en geen gebreken vertonen. Indien de producten geïnstalleerd worden, moet de installatie worden stopgezet op de dag dat het gebrek wordt vastgesteld, zoniet verliest de koper het voordeel van de garantie. Tenzij strengere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, wordt de garantie voor verborgen gebreken verleend voor een periode van 6 maanden vanaf de levering. Klachten met betrekking tot geleverde goederen worden altijd behandeld in overeenstemming met de garanties die door de verkoper voor de goederen in kwestie worden verleend.

De verkoper wijst elke aansprakelijkheid af indien de goederen niet correct werden gekozen door de koper in overeenstemming met hun bestemming, of niet werden gebruikt, opgeslagen en/of onderhouden in overeenstemming met de aanbevelingen van de verkoper, alsook indien ze niet werden geïnstalleerd volgens de regels van de kunst en de voorschriften vervat in N.I.T. 218 (Note d'information technique du Centre Scientifique et Technique de la Construction-Belgique: revêtements de sol en bois : plancher, parquets et revêtements de sol à placage). Producten van mindere of mindere kwaliteit, die als zodanig worden verkocht, die door de klant zijn ontworpen of die op uitdrukkelijk verzoek van de klant zijn vervaardigd met specificaties die afwijken van de standaardspecificaties, worden niet gegarandeerd door de fabrikant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van doorverkoop of transformatie moet de koper zorgen voor de traceerbaarheid van de geleverde goederen.
Alle klachten moeten vergezeld gaan van de leveringsbon, de bestelling en de aankoopfactuur met betrekking tot het product dat het voorwerp uitmaakt van de klacht. Goederen kunnen alleen worden teruggestuurd met het uitdrukkelijke akkoord van de verkoper. Indien een klacht wordt aanvaard, zal de aansprakelijkheid van de verkoper nooit verder gaan dan de terugbetaling van de defect bevonden goederen of de vervanging ervan, naar keuze van de verkoper en in overeenstemming met de voorwaarden vermeld in het garantiedocument voor het product in kwestie. Gevolgschade zoals bijvoorbeeld immateriële schade waaronder omzetderving wordt nimmer geaccepteerd. Reclames door de koper schorten zijn betalingsverplichtingen voor de betreffende goederen niet op.


8 - Clausule van eigendomsvoorbehoud

De verkoper behoudt de volledige eigendom van de verkochte goederen tot de volledige betaling van de hoofdsom en de bijkomende kosten. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper ook het recht om de prijs van de goederen in handen van de onderkoper op te eisen. Het eigendomsvoorbehoud gaat over op de wederverkoopprijs. Het trekken en aanvaarden van een wissel of een ander verhandelbaar document (wissel of ander) brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en houdt geen betaling of afstand van deze algemene voorwaarden in. Het niet betalen van een van de termijnen kan ertoe leiden dat de goederen volledig worden teruggevorderd. Tot de volledige betaling van de prijs door de koper kan de verkoper op elk ogenblik een inventaris opmaken in de lokalen van de koper om het bestaan in natura van de goederen en hun identificatie als eigendom van de verkoper te verifiëren. De bovenstaande bepalingen sluiten de overdracht aan de koper van de risico's van verlies of beschadiging van de goederen onder eigendomsvoorbehoud, of van de schade die zij kunnen veroorzaken, niet uit bij de levering van de goederen.


9 - Prijs 

De prijzen zijn in euro, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de verkoper, netto, exclusief belastingen en zijn die geldig op de dag van verzending van de orderbevestiging door de verkoper. Conversies worden niet geaccepteerd, anders behoudt de verkoper zich het recht voor om eventuele wisselkoersverschillen onmiddellijk te eisen. Alle kosten met betrekking tot betalingen zijn voor rekening van de koper. De geldende tarieven worden op verzoek van de koper door de verkoper meegedeeld. De tarieven worden eerlijk aangepast om rekening te houden met de extra kosten die de verkoper heeft gemaakt als gevolg van wijzigingen of verplichtingen voortvloeiend uit de evolutie van industriële specificaties, voorschriften, codes, normen, en door wijzigingen in wetgeving of toepasselijke regelgeving. Eventuele prijsverlagingen die worden toegekend, zijn alleen geldig voor de bestelling waarmee ze verband houden, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, zijn transportkosten, verpakkingskosten en alle rechten, btw en andere belastingen niet inbegrepen in de prijs en zijn voor rekening van de koper.


10 - Facturatie en Betalingsvoorwaarden

Elke verkoop zal worden gefactureerd door de verkoper aan de koper, waarbij wordt vermeld dat de koper de mogelijkheid van gedeeltelijke facturering accepteert naarmate de leveringen plaatsvinden. Facturatie vindt plaats op de dag van levering van de goederen, of, indien de levering op verzoek van de klant met goedkeuring van de verkoper wordt uitgesteld, op de geplande leveringsdatum. De verkoper behoudt zich het recht voor om aan de koper alle aanvullende diensten bij de goederen te factureren die extra kosten met zich meebrengen. 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn facturen die door de verkoper worden uitgegeven netto en zonder korting verschuldigd binnen een maximale termijn van dertig dagen na de factuurdatum (zie ook artikel 2). Het feit dat er eventueel betalingsfaciliteiten zijn verleend, verplicht de verkoper niet om deze te handhaven. Indien een verkoop één of meerdere leveringen omvat, kan het niet betalen van één daarvan, evenals het weigeren van acceptatie van een wissel, naar keuze van de verkoper, automatisch leiden tot onmiddellijke ontbinding van de verkoop. Elke klacht met betrekking tot een factuur moet binnen acht werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan de verkoper worden gemeld per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Elke volledige of gedeeltelijke betalingsachterstand op de vervaldag, evenals elke verslechtering van de financiële situatie van de koper die de positie van de vordering van de verkoper in gevaar brengt, leidt automatisch, zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd eventuele schadevergoedingen:

 • de opeisbaarheid van het resterende saldo van alle andere facturen die verschuldigd zijn door de koper, inclusief die waarvoor oorspronkelijk een latere vervaldatum was voorzien;
 • de opeisbaarheid, de dag na de betalingsdatum vermeld op de factuur, van een vertragingsrente gelijk aan het wettelijk rentetarief, verhoogd met 2%;
 • de opeisbaarheid van een forfaitaire vergoeding voor incassokosten van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro, vermeerderd met alle eventuele kosten die de verkoper heeft gemaakt om betaling te verkrijgen en met name de gerechtelijke kosten van een gerechtelijke procedure;
 • het recht om alle leveringen op te schorten, waarbij de leveringen pas kunnen worden hervat na volledige betaling van de verschuldigde bedragen en bijbehorende rente over de vertraging;
 • het recht om lopende bestellingen te annuleren;
 • de bevoegdheid om de verkoop als ontbonden te beschouwen en op elk moment de geleverde goederen terug te vorderen, waarbij de retourkosten voor rekening van de koper zijn en de gedane betalingen worden behouden als boetebeding zonder afbreuk te doen aan het recht om aanvullende schadevergoeding te eisen.

De verkoper heeft ook het recht om vorderingen jegens de koper te compenseren met eventuele vorderingen van de koper jegens de verkoper. 
Om de goede uitvoering van de verplichtingen van de koper te waarborgen, kan de verkoper ook op elk moment zekerheden of een vooruitbetaling eisen, waarbij lopende bestellingen worden opgeschort in afwachting van het verkrijgen van de zekerheden of de vooruitbetaling.


11 - Beëindiging-ontbinding wegens fouten van een medecontractant

De bovenstaande bepalingen doen geen afstand van ons recht om naar eigen goeddunken, in geval van niet-betaling of niet-naleving door onze medecontractant van zijn contractuele verplichtingen, de ontbinding of beëindiging van de overeenkomst met schadevergoeding te eisen. In geval van beëindiging-ontbinding van het contract wegens fouten van een medecontractant, zal aan de andere partij een forfaitaire vergoeding van 30% van de totale prijs verschuldigd zijn.


12 - Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn alle logo's, merken, foto's en modellen op de documenten eigendom van The Service Company. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze logo's, merken, foto's en modellen, ongeacht het medium, voor commerciële, associatieve of vrijwillige doeleinden, is verboden zonder de toestemming van The Service Company of de houders van de merken of rechten verbonden aan deze grafische voorstellingen. Programma's en maatwerkprogramma's die op maat zijn gemaakt voor de koper blijven exclusief eigendom van The Service Company. Software gemaakt door andere uitgevers blijft exclusief eigendom van die uitgevers. In alle gevallen wordt alleen een gebruikslicentie aan de klant verleend. De koper mag ze op geen enkele manier overdragen, verhuren, in licentie geven, uitlenen, in pand geven, communiceren aan wie dan ook, kopiëren of namaken. De klant verbindt zich ertoe de bovengenoemde verplichtingen op te leggen en te handhaven aan alle gebruikers van de genoemde software.


13 - Vertrouwelijkheid

De koper verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van alle informatie waarvan hij op de hoogte is gekomen, komt en zal komen tijdens de onderhandeling en uitvoering van bestellingen.


14 - Import

Alle voorschriften waaraan de invoer van de goederen naar het grondgebied of de overeengekomen plaats van levering met de koper is onderworpen, worden geacht te zijn nageleefd door de koper bij het plaatsen van de bestellingen. Vanaf dat moment rust het risico van weigering van de invoer van de goederen door douaneautoriteiten of andere instanties op de koper, die de volledige verantwoordelijkheid hiervoor draagt.


15 - Overmacht

Expliciet en naast die welke gewoonlijk door de jurisprudentie worden erkend, heeft de verkoper het recht om zijn verplichtingen op te schorten of het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding jegens de koper, in geval van uitzonderlijke omstandigheden en/of overmacht aan de zijde van de verkoper of zijn leveranciers (zoals bijvoorbeeld oorlog, brand, staking, lock-out, onrust, overstromingen, verstoringen of elke belemmering in de productie als gevolg van problemen met de bevoorrading, tekorten aan arbeidskrachten en/of materialen, stakingsacties, onderbrekingen in het transport, ... zonder dat deze opsomming limitatief is).


16 - Onafdwingbaarheid van een clausule

Het is uitdrukkelijk overeengekomen tussen de Partijen dat indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, de overige bepalingen hun volledige kracht en effect zouden behouden.


17 - Afstand

Het feit dat de verkoper op enig moment geen beroep doet op een bepaling van de algemene voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als afstand doen van het recht om later een beroep te doen op een van die voorwaarden.


18 - Woonplaatskeuze

Partijen kiezen hun woonplaats op hun respectieve maatschappelijke zetels.


19 - Talen

De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Frans en het Nederlands. In geval van tegenstrijdigheid prevaleert de Franse versie.


20 - Gegevensverzameling

De verkoper kan worden gevraagd persoonlijke informatie over de koper te verzamelen en te verwerken tijdens zijn contacten met de koper. Deze informatie is bedoeld voor de verkoper. De koper heeft het recht om toegang te krijgen tot, wijzigingen aan te brengen, te corrigeren en gegevens over hem te verwijderen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@befloor.be


21 - Toepasselijk recht - Rechtsgebied

Alle geschillen worden beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de verkoper is gevestigd. De verkoper kan echter te allen tijde besluiten het geschil voor te leggen aan de rechtbanken van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de koper. Belgisch recht is van toepassing.


22 - Laatste bepaling

Deze algemene voorwaarden vervangen en annuleren alle eerdere algemene verkoopvoorwaarden.


De algemene verkoopvoorwaarden kunnen op verzoek worden verstrekt en zijn beschikbaar op onze website www.befloor.be