Privacybeleid 

Wettelijke informatie


Deze website is eigendom van beFloor.

Deze site beoogt te voldoen aan de wetteksten die de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van deze website bepalen, namelijk de wet van 30 juli 2018 (wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) en de Europese verordening van 27 april 2016 die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. De privacy van elke internetgebruiker die deze site bezoekt wordt gerespecteerd, de informatie die over hen wordt verzameld wordt alleen op de juiste manier gebruikt. 

Raadpleeg ons privacybeleid hieronder om meer te weten te komen over uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw Persoonsgegevens.


1. Algemeen

Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en gebruikers van de site wordt daarom aangeraden deze regelmatig te raadplegen. Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Ons agentschap voor digitale marketing kan echter beslissen om de site te onderbreken voor technisch onderhoud en zal in dat geval trachten om de gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van de data en uren van de interventie. De site wordt regelmatig bijgewerkt door ons bedrijf en ons agentschap The Service Company. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

2. Beschrijving van de aangeboden diensten

Het doel van deze site is informatie te verstrekken over alle diensten en opdrachten die door het vertegenwoordigde bedrijf of de vertegenwoordigde persoon worden aangeboden. Deze laatste, alsook ons agentschap The Service Company, spannen zich in om zo nauwkeurig mogelijke informatie op de site te plaatsen. Zij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, ongeacht of deze aan hen te wijten zijn of aan derden die deze informatie ter beschikking stellen. Alle informatie op deze site wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op deze site niet uitputtend. Ze is onderhevig aan eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online is gezet.

3. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie. 

4. Intellectuele eigendom en namaak

Tenzij anders vermeld, is beFloor eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden en software. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procédé, is verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van beFloor. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

5. Beperking van aansprakelijkheid

De Service Company of de vennootschap die ze vertegenwoordigt, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die aan de uitrusting van de gebruiker wordt toegebracht bij de toegang tot deze site en die voortvloeit uit het gebruik van uitrusting die niet beantwoordt aan de specificaties vermeld in punt 4, of uit het optreden van een bug of incompatibiliteit. Zij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van marktkansen of kansen) die voortvloeit uit het gebruik van deze site.


6. Cookies

Naast het verzamelen van persoonsgegevens via een contactformulier of het gebruik van een ander formulier, kunnen bepaalde gegevens worden verzameld via cookies die op de website worden geplaatst. 

Een cookie is een bestand dat door een site wordt geplaatst in de browser waarmee u op internet surft. Het wordt gebruikt om u bij elk bezoek aan de betreffende site te herkennen. Cookies kunnen worden geplaatst door de eigenaar van de website of door externe dienstverleners, afhankelijk van hun doel, zoals hieronder wordt uitgelegd.

De verschillende cookies die op deze site worden gebruikt :


Stored Cookies

Tableau
Name Domain Path Expiration Expiration in days Values
frontend_lang www.befloor.be/ 23/04/2025 17:50:11 364 fr_BE
session_id www.befloor.be / 30/04/2024 17:50:11 6 8257e40f2d4144ca55287b355403dcad5022cf8f


7. Toepasselijk recht

Deze bepalingen worden beheerst door, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat het enige toepasselijke recht zal zijn in geval van een geschil. Elk geschil dat niet in der minne kan worden geschikt binnen een termijn van ten hoogste één maand na het ontstaan ervan, welke termijn in onderling overleg kan worden verlengd, kan door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de Franstalige Hoven en Rechtbanken van het betrokken arrondissement.


Privacybeleid


Dit document met vertrouwelijkheidsbeleid is bedoeld voor iedereen die contact opneemt met het bedrijf of de persoon waarvan de zakelijke activiteit op deze site wordt gepresenteerd via zijn tussenpersoon.


De verzamelde gegevens zijn beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om uw verzoek te verwerken en worden met het grootste respect behandeld. Wij geven voorrang aan het opslaan en verwerken van uw gegevens met het grootste respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in overeenstemming met de regels van het vak. Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen en niet oneigenlijk te gebruiken of te onthullen en discreet te behandelen. We zullen u informeren over hoe uw gegevens worden gebruikt en verzameld, want uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Hieronder vindt u de principes over vertrouwelijkheid en respect voor uw privacy en uw gegevens die van kracht zijn op deze site.

1. Verwerking van persoonlijke gegevens

Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We verwerken je persoonsgegevens volledig in overeenstemming met de relevante wetgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR).

2. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Bertrand Jourde

info@befloor.be


3. Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens?

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze taken in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, of voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen, of voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij als verwerkingsverantwoordelijke zijn onderworpen, of voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen die wij als verwerkingsverantwoordelijke nastreven. Wanneer u ons een opdracht geeft om een taak uit te voeren of ons een specifiek verzoek stuurt, kan de verwerking van uw gegevens ook gebaseerd zijn op uw toestemming.

Onze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:


1) Verwerking van persoonsgegevens die via onze website zijn verzameld:

  • Contactformulier 
  • Online betaling (indien van toepassing)
  • Offerteformulier (indien van toepassing)
  • Bestelformulier (indien van toepassing)​


Rechtsgrondslag: uw toestemming.

2) Verwerking voor het verstrekken van informatie aan eisers en/of hun raadslieden:


Verzenden van incidentele e-mails over actuele gebeurtenissen in het kader van de doeleinden van ons bedrijf, de aangeboden diensten, een reactie op een verzoek of een aanbod, het verzenden van een commercieel aanbod, enz.


Rechtsgrondslag: ons gerechtvaardigd belang.

4. Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
- Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) 
- Elektronische identificatiegegevens bij gebruik van de website en online applicaties: IP-adres, cookies, verbindingstijden, etc.

5. Met wie mogen wij uw persoonlijke gegevens delen?


Wij delen uw persoonsgegevens niet, behalve in overeenstemming met wettelijke verplichtingen.

6. Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, totdat u verzoekt om ze te verwijderen of totdat ze niet langer nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden.

7. Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de huidige wetgeving hebt u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

1) Het recht om uw gegevens in te zien.

Als u de gegevens die wij over u verwerken wilt inzien, kunt u gebruik maken van uw recht op inzage. Wij zullen u een zo volledig mogelijk overzicht van uw gegevens geven.

2) Het recht om uw gegevens te corrigeren.

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die wij over u bewaren niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om deze gegevens te corrigeren of aan te vullen.

3) Het recht om de verwijdering van uw gegevens aan te vragen.

Als u van mening bent dat de verwerking van bepaalde gegevens ongepast is, kunt u verzoeken om deze gegevens te verwijderen door rechtstreeks per e-mail contact met ons op te nemen.


4) Het recht om automatische verwerking van uw gegevens te weigeren.

Wij verwerken gegevens niet volledig automatisch, zonder menselijke tussenkomst.

8. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen of meer informatie verkrijgen?

Wees zo specifiek mogelijk wanneer u uw verzoek indient, zodat we het correct en effectief kunnen behandelen.

Wanneer u een recht uitoefent, kunnen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand anders uw rechten in uw plaats uitoefent. Daarom kan om een kopie van uw identiteitskaart worden gevraagd.


Om uw rechten uit te oefenen of meer informatie over dit onderwerp te verkrijgen, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via de contactgegevens op de contactpagina van deze site.